Όροι Χρήσης

Κάθε πελάτης οφείλει να ενημερώνετε για τους όρους χρήσης του δικτυακού μας τόπου που στόχο έχουν μια απλή, ειλικρινή και νόμιμη συνεργασία με την εταιρεία ΔΑΥΛΑΣ.

 

Οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτό το κείμενο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών που σας παρέχουμε από το www.davlas.gr και τους οποίους αποδέχεστε και δεσμεύεστε από αυτούς, κάθε φορά που κάνετε χρήση του δικτυακού μας τόπου για όλες τις παραγγελίες σας ή για να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες μας.

 

Το www.davlas.gr δεν έχει καμία ευθύνη απέναντι σας για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών τους και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας, να αλλάζει ή και να διακόπτει την διάθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος, όποτε το κρίνει αναγκαίο, καθώς και να μην κάνει αποδεκτή ή να ακυρώνει οποιαδήποτε παραγγελία εφόσον κρίνει ότι παραβιάζει έναν ή περισσότερους από τους όρους ή τους κανόνες χρήσης τους.

 

Το www.davlas.gr δεν έχει καμία ευθύνη για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το το www.davlas.gr ενημερωθεί ή γνώριζαν αυτή την πιθανότητα.

 

Κανόνες Χρήσης 

 

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας,  συμφωνείτε ότι δεν θα τις χρησιμοποιήσετε:

 

α) για μη νόμιμο σκοπό,

 

β) για να αποστείλετε, ταχυδρομήσετε, παραγγείλετε, αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μεταδώσετε ή δημοσιοποιήσετε υλικό ανήθικο, υβριστικό, βλάσφημο, πορνογραφικό, παράνομο, απειλητικό, καταχρηστικό, βλαπτικό, ή που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ή δημόσιας ζωής, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απαράδεκτο,

 

γ) για να αποστείλετε, ταχυδρομήσετε, παραγγείλετε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταδώσετε ή δημοσιεύσετε υλικό που δεν έχετε συμβατικό ή καταπιστευματικό δικαίωμα να μεταδώσετε ή να δημοσιεύσετε, ή υλικό που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα σε σήματα, ευρεσιτεχνίες ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε,

 

δ) για να βλάψετε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και υλικού που παραβιάζει τους νόμους για παιδική πορνογραφία, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και νόμους που απαγορεύουν την απεικόνιση ανήλικων με σεξουαλική συμπεριφορά,

 

ε) για να πλαστογραφήσετε ή παραχαράξετε επικεφαλίδες ή με άλλο τρόπο να αλλοιώσετε τα διακριτικά προκειμένου ν’ αποκρύψετε την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών μας,

 

στ) για να αποστείλετε εικόνες με οποιοδήποτε τρόπο, σε λογαριασμό άλλου χρήστη, χωρίς την άδειά του,

 

ζ) για να παράσχετε στο www.davlas.gr ή παραπλανητικές πληροφορίες που αποβλέπουν στην απόκρυψη την ταυτότητάς σας ή πληροφορίες που δεν έχετε δικαίωμα ν’ αποκαλύψετε,

 

η) για να μεταπωλήσετε τις υπηρεσίες μας ή τμήμα αυτών.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Για το περιεχόμενο του υλικού ή της κάθε δημοσίευσης που μας αποστέλλετε είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.  Το www.davlas.gr δεν έχει καμία ευθύνη για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στις αποστολές σας. Αντίθετα, θεωρείστε εσείς υπεύθυνοι για πιθανές συνέπειες παράνομης χρήσης προστατευόμενων δεδομένων για τα οποία πρέπει να έχετε το νόμιμο δικαίωμα αντιγραφής ή και χρήσης κάθε φωτογραφίας ή περιεχομένου που υποβάλλετε προς δημοσίευση ή εκτύπωση.

 

Το www.davlas.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των στοιχείων που δημοσιεύει ή επεξεργάζεται και εκτυπώνει για λογαριασμό σας και δεν έχει υποχρέωση να παρακολουθεί αυτό το περιεχόμενο για οποιοδήποτε σκοπό. Αποδέχεστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και για το υλικό που παρέχετε μέσω της υπηρεσίας αυτής. 

 

Το www.davlas.gr  προβάλλει δικαιώματα ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε φωτογραφία ή περιεχόμενο μας αποστέλλετε για επεξεργασία ή εκτύπωση. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία για λογαριασμό σας ή για λογαριασμό άλλων που έχουν πρόσβαση στις φωτογραφίες σας, συμφωνείτε να μας παραχωρήσετε την άδεια για μη αποκλειστική, και χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης,  χρήση, αντιγραφή, επεξεργασία, διανομή και επίδειξη αυτών των φωτογραφιών, ή άλλου περιεχομένου που εσείς μας έχετε αποστείλει.

 

Φέρετε πλήρη ευθύνη για τις φωτογραφίες, το υλικό και τις πληροφορίες τις οποίες, εκτυπώνετε ή διανέμετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών μας. Θα πρέπει, είτε να είστε δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων επ’ αυτών ή να έχετε τη ρητή συγκατάθεση από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων για την εκτύπωση και χρήση αυτών των φωτογραφιών και απαγορεύεται οι εικόνες να θίγουν ή να προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, δικαιωμάτων στην εικόνα και στην προσωπικότητα των εικονιζόμενων προσώπων. Οι φωτογραφίες που παρέχονται σε εσάς από επαγγελματίες φωτογράφους ή γίνονται διαθέσιμες σε εσάς μέσω ιστοσελίδων, περιοδικών, βιβλίων ή άλλων πηγών, προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν θα πρέπει να αποστέλλονται, διανέμονται ή εκτυπώνονται κάνοντας χρήση της υπηρεσίας μας.

 

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι ευθύνεστε προσωπικά για κάθε ενέργεια ή παράλειψή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να προστατεύσετε τα συμφέροντα και να αποτρέψετε κάθε ζημία του Το www.davlas.gr εταιρείας ΔΑΥΛΑΣ, των συνεργατών και του προσωπικού τους από κάθε είδους αξίωση, ζημία, έξοδα, αποζημιώσεις και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε άμεσης, έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, υλικής ή ηθικής ζημίας, καθώς και να καταβάλετε την εύλογη αμοιβή για την νομική μας κάλυψη, λόγω:

 

α) φωτογραφιών ή εν γένει υλικού που μας αποστέλλετε ή παράγετε μέσω των υπηρεσιών μας για λογαριασμό σας,

 

β) της χρήσης ή της κακής χρήσης των υπηρεσιών μας από εσάς ή κάθε άλλο πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες μας κάνοντας χρήση των στοιχείων του λογαριασμού σας,

 

γ) οποιασδήποτε παράβασης των παρόντων Όρων και Κανόνων Χρήσης και

 

δ) οποιασδήποτε παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.

 

Ποιοτικός Έλεγχος - Επιστροφές

 

Κάθε προϊόν που παράγουμε υφίσταται ποιοτικό έλεγχο. Εγκρίνεται αρχικά ως προς τον σχεδιασμό του (μακέτα) από τον πελάτη και κατόπιν παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, όπως αυτές περιγράφονται στην σελίδα του κάθε προϊόντος στο www.davlas.gr  

Ακύρωση παραγγελίας

 

Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται δεκτές σε κάθε άλλη περίπτωση και μόνον εφόσον δεν έχουν προχωρήσει στην αποστολή ή τιμολόγηση. Για κάθε ακύρωση παραγγελίας παρακαλούμε επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατόν στο τηλέφωνο 2102113111 ή στο email: info@davlas.gr.

 

Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.davlas.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Όλοι οι ανωτέρω όροι διέπονται και είναι σύμφωνοι με το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από ή σε σχέση με τους όρους αυτούς υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Κατά την χρήση των υπηρεσιών μας μέσα από Το www.davlas.gr την ζήτηση προσφοράς ή την παραγγελία σας και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, σας ζητείτε να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν όπως: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, δραστηριότητα, αριθμό φορολογικού μητρώου, διεύθυνση, email και άλλες πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητας των χρηστών και την έγκριση των ενεργειών τους και είναι απαραίτητες για να σας παράσχουμε τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που μας ζητάτε ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.